A Framework for Formative E-Assessments of Mathematical Proofs

Gruttmann S, Kuchen HPublikationstyp
Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz)

Begutachtet
Ja

Publikationsstatus
Veröffentlicht

Jahr
2008

Konferenz
2008 Symposium on e-Assessment in Practice

Konferenzort
Shrivenham

Sprache
Englisch