Building an Integrated Comment Moderation System - Towards a Semi-Automatic Moderation tool

Riehle Dennis M., Niemann Marco, Brunk Jens, Assenmacher Dennis, Trautmann Heike, Becker JörgPublikationstyp
Forschungsartikel in Sammelband (Konferenz)

Begutachtet
Ja

Publikationsstatus
Veröffentlicht

Jahr
2020

Konferenz
HCI International 2020

Konferenzort
Copenhagen, Denmark

Sprache
Englisch

DOI

Gesamter Text